The Vietnamese Buddhist Youth Association of Australia

Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng Niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.

developing youths to become true Buddhist